Mikobud - logo

Dane otrzymane od podmiotów trzecich

Klauzula informacyjna dla osób z którymi MIKOBUD kontaktuje się a których dane otrzymał od podmiotów trzecich

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)dalej zwane RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIKOBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brodnicy, ul. Lidzbarska 77, tel. 564942665 , e-mail: mikobud@mikobud.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako usprawiedliwionego interesu administratora w celu odpowiedzi/reakcji na Pani/Pana zgłoszenie/ prośbę o informację,
  • w celu otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO *

3)kategoria przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych: dane zwykłe

4) Pani/Pana dane osobowe pozyskano od…………………………………**

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące zaangażowane w kontakt,

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przyczyny dla której Pan/Pani się skontaktował się z Administratorem nie dłużej niż 2 lata*** a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.*

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych