Mikobud - logo

Dla użytkowników formularza kontaktowego na stronie www

Klauzula informacyjna dla użytkowników formularza kontaktowego na stronie www, których dane nadal przechowujemy i przetwarzamy (jeśli wcześniej nie usunęliśmy tych danych)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) znanego dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIKOBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brodnicy, ul. Lidzbarska 77, tel. 564942665 , e-mail: mikobud@mikobud.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu :

  • statystycznym i archiwizacyjnym, dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora,
  • otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO *

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt, np. firmy świadczące usługi pocztowe, IT i cloud,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przyczyny dla której Pan/Pani się skontaktował/a się z Administratorem nie dłużej niż 2 lata** od udzielonej odpowiedzi, a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.*

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej   – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu