Mikobud - logo

Zgoda dla bazy marketingowej

Klauzula informacyjna + klauzula zgody dla bazy marketingowej (dane pozyskiwane od osób, których dane dotyczą) – jeżeli MIKOBUD stworzy taką bazę

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIKOBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brodnicy, ul. Lidzbarska 77, tel. 564942665 , e-mail: mikobud@mikobud.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, wysyłki ofert Administratora i/lub podmiotów z nim współpracujących oraz wysyłki korespondencji okolicznościowej  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a  RODO,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i uczestniczące w realizacji celów dla których zostały zebrane Pai/Pana dane (usługi pocztowe, IT, cloud) i podmioty współpracujące z Administratorem*,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, oraz prawo do przenoszenia danych,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych i handlowych.

 

KLAUZULA ZGODY:

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  MIKOBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brodnicy w celu otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej oraz w celach marketingowych podmiotów z nią współpracujących *

 

Data i podpis …………………

 (jeśli dotyczy)