Mikobud - logo

Zapytania ofertowe dla wykonawców

Klauzula informacyjna dla Wykonawców będącymi osobami fizycznymi składającymi oferty w postępowaniu PZP i „zapytań ofertowych” – kiedy ogłaszamy postępowanie na stronie internetowej lub na platformie zakupowej w związku z otrzymanym dofinansowaniem

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest MIKOBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brodnicy, ul. Lidzbarska 77, tel. 564942665 , e-mail: mikobud@mikobud.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i rozliczenia otrzymanego dofinansowania/wsparcia publicznego w ramach realizowanego projektu, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz jeżeli Pani/Pana oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • realizacji umowy i/lub działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b       RODO,
  • przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c       RODO,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych lub:

  • instytucje udzielające wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu przez Administratora,
  • banki, firmy audytowe i konsultingowe, biura rachunkowe
  • firmy świadczące usługi IT i cloud, pocztowe, kurierskie,
  • inne podmioty uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego dla Administratora w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu,
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, statystycznych i archiwizacyjnych,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.