Mikobud - logo

Dawni kontrahenci

Klauzula informacyjna dla umów zleceń, „umów z samozatrudnionym”, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG,)  –  dla  osób z którymi  MIKOBUD współpracował i w związku ze zrealizowaną umową nadal posiada dane tej osoby, w umowie występuje jako Zamawiający/ Zlecający  /Kupujący – „dawni kontrahenci”

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, informujemy, iż zgodnie z art. 13 RODO, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIKOBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brodnicy, ul. Lidzbarska 77, tel. 564942665 , e-mail: mikobud@mikobud.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze zrealizowaną umową w celu:

  • przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celach archiwizacyjnych, statystycznych, niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych ze zrealizowaną umową oraz dochodzenia i obrony roszczeń w związku z zawartą umową, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • w celu otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO *

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych lub

  • Banki, firmy audytowe i konsultingowe, biuro rachunkowe
  • Firmy świadczące usługi IT i cloud, transportowe, pocztowe, kurierskie,
  • Podmioty uczestniczące w realizacji umowy tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji poniższych celów:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.*

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych było dobrowolne i stanowiło warunek zawarcia umowy.