Mikobud - logo

Nowi kontrahenci

Klauzula informacyjna dla umów zleceń, „umów z samozatrudnionym”, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG,) – osób których dane osobowe MIKOBUD jeszcze nie posiada , MIKOBUD występuje w umowie jako Zamawiający/ Zlecający /Kupujący- „nowi kontrahenci”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIKOBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brodnicy, ul. Lidzbarska 77, tel. 564942665 , e-mail: mikobud@mikobud.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji umowy i/lub działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz dochodzenia i obrony roszczeń w związku z zawartą umową, w celach archiwalnych (np. dowodowych – zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • w celu otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO *

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych lub

 • Banki, firmy audytowe i konsultingowe, biuro rachunkowe
 • Firmy świadczące usługi IT i cloud, transportowe, pocztowe, kurierskie,
 • inne podmioty uczestniczące w realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.*

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy.