Mikobud - logo

Byli klienci

Klauzula informacyjna dla klientów których dane MIKOBUD posiada w związku ze wcześniejszą współpracą – „ BYLI KLIENCI”

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO, zgodnie z art. 13 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIKOBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brodnicy, ul. Lidzbarska 77, tel. 564942665, e-mail: mikobud@mikobud.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze zrealizowaną umową w celu:

 • przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu ułatwienia korzystania z usług świadczonych przez Administratora i poprawy funkcjonalności tych usług , w celach archiwizacyjnych, statystycznych, niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych ze zrealizowaną umową, dochodzenia i obrony roszczeń w związku z zawartą umową oraz realizacji i rozliczenia otrzymanego wsparcia publicznego w ramach zawartej umowy na realizację projektu (jeśli dotyczy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • w celu otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO *

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji zamówienia, instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych, takie jak np.

 • firmy kurierskie, transportowe, podmioty świadczące usługi kredytowe i płatnicze (np. Banki), firmy ubezpieczeniowe firmy audytowe i konsultingowe,
 • podmioty świadczące usługi IT i cloud,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji poniższych celów:

 • dochodzenia roszczeń w związku z umową,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego     wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego

projektu (jeśli dotyczy)

 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.*

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych było dobrowolne i stanowiło warunek zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) znanego dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIKOBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brodnicy, ul. Lidzbarska 77, tel. 564942665 , e-mail: mikobud@mikobud.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

 • nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora w celu odpowiedzi/reakcji na zgłoszenie,
 • otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO *

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące zaangażowane w kontakt.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przyczyny dla której Pan/Pani się skontaktował się z Administratorem nie dłużej niż 2 lata**, a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.*

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Klauzula informacyjna dla użytkowników formularza kontaktowego na stronie www, których dane nadal przechowujemy i przetwarzamy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) znanego dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIKOBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brodnicy, ul. Lidzbarska 77, tel. 564942665 , e-mail: mikobud@mikobud.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu :

 • statystycznym i archiwizacyjnym, dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora,
 • otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO *

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt, np. firmy świadczące usługi pocztowe, IT i cloud,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przyczyny dla której Pan/Pani się skontaktował/a się z Administratorem nie dłużej niż 2 lata** od udzielonej odpowiedzi, a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.*

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej   – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu